Regulamin świadczenia usługi Qcadoo MES SaaS

Wersja 1.0 - obowiązuje od dnia 05-02-2019.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki techniczne oraz zasady korzystania z usługi Qcadoo MES zwanej dalej Usługą, polegającej na udostępnieniu Użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu Oprogramowania Qcadoo.

2. Prawa do serwera qcdmes.com (dalej: „Serwer Qcadoo”) należą do Qcadoo Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Walerego Sławka 3A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344950, NIP 6762413525.

3. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje w całości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania w trakcie korzystania z Usługi.

§ 2. Definicje

1. Usługa Qcadoo MES – (dalej: Usługa) – usługi informatyczne polegające na udostępnieniu Użytkownikowi drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu Pakietu Oprogramowania Qcadoo MES, wspomagającego zarządzanie procesami produkcyjnymi. Zakres dostępnych w Usłudze funkcji systemu Qguar MES oraz zasady licencjonowania systemu Qguar MES są zgodne z wykupionym przez Użytkownika pakietem.

2. Usługodawca – firma Qcadoo Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 3A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344950, NIP 6762413525.

3. Użytkownik – podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) na rzecz którego świadczona jest Usługa.

4. System Qcadoo MES – oprogramowanie komputerowe stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

5. Moduły Oprogramowania – wybrane i opłacone przez Użytkownika zestawy funkcji Systemu Qcadoo MES.

6. Serwer Qcadoo – zestaw infrastruktury sprzętowej zarządzanej przez Usługodawcę, na której zainstalowany jest System Qcadoo MES, udostępniany za pośrednictwem portalu Qcadoo.com.

7. Pakiet – wybrany przez Użytkownika z dostępnej oferty Usługodawcy zestaw elementów, zawierający określone Moduły Oprogramowania, powiązane z nimi usługi oraz określone zasady licencjonowania.

8. Abonament – uiszczona przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy opłata, za wybrany Pakiet, dostępny w określonym przedziale czasowym.  

§ 4. Zakres Usługi

1. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca świadczyć będzie Usługę na rzecz Użytkownika.

2. W celu uzyskania dostępu do Usługi, Użytkownik musi posiadać aktywnie opłacony Pakiet, dający dostęp do wybranych przez Użytkownika Modułów Oprogramowania dla wszystkich osób fizycznych, które po stronie Użytkownika korzystać będą z Usługi.

3. Wykupienie Pakietu wymaga zarejestrowania się przez wszystkie osoby fizyczne po stronie Użytkownika, które korzystać będą z Usługi, w serwisie Qcadoo.com.

4. Przystąpienie do korzystania z Usługi odbywa się poprzez zalogowanie się na Serwerze Qcadoo każdej fizycznej osoby korzystając po stronie Użytkownika z Usługi, przy pomocy otrzymanego, unikalnego loginu i hasła. Login jest przypisany imiennie do każdej fizycznej osoby po stronie Użytkownika i nie może być współdzielony z innymi osobami. Korzystanie z Usługi wymaga każdorazowo zalogowania przy wykorzystaniu loginu i hasła. Użytkownik we własnym zakresie musi dbać o odpowiedni poziom trudności haseł dla poszczególnych loginów i jest wyłącznie odpowiedzialny za ich bezpieczne przechowywanie.

5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z systemu zewnętrznego (np. Comarch, Enova, Optima, Qguar, Subiekt GT), zintegrowanego z Systemem Qcadoo MES poprzez aplikację integrującą Qcadoo Connector, Użytkownik zobowiązuje się powiadomić Usługodawcę najdalej na 21 dni przed planowaną zmianą wersji systemu zewnętrznego, zintegrowanego z Systemem Qcadoo MES. W przeciwnym wypadku Usługodawca nie gwarantuje poprawności wymiany danych pomiędzy Systemem Qcadoo MES a systemem zintegrowanym Użytkownika.

§ 5. Dostępność Usługi

1. Usługa będzie dostępna dla Użytkownika przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez okres, na jaki został wykupiony Abonament. W okresie dostępności Usługa będzie sprawna w zakresie funkcjonalnym i technicznym na poziomie 95%.

2. W celu przeprowadzenia prac modernizacyjno-konserwacyjnych Systemu Qcadoo MES, w przypadkach koniecznych lub w celu usunięcia awarii, istnieje możliwość okresowego zaprzestania świadczenia Usługi (okno serwisowe), o czym Usługodawca poinformuje Użytkownika, przesyłając Użytkownikowi informację drogą mailową, na wskazany przez niego Adres, podany przy zakupie Usługi, w następujących terminach: a). 5 dni przed planowanymi pracami modernizacyjno-konserwatorskimi lub b). niezwłocznie po wystąpieniu awarii.

3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować czas potrzebny dla przeprowadzenia koniecznych prac modernizacyjno-konserwatorskich lub prac związanych z usuwaniem awarii. O ile w wyniku przerw w dostępności Usługi nie dojdzie do spadku jej poziomu poniżej 95% – uważać się będzie, że usługa wykonana została należycie. W przypadku spadku poziomu dostępności Usługi poniżej 95% zastosowanie znajdzie postanowienie z § 6.5.

4. Usługodawca może określić regularne okresy serwisowania Systemu Qcadoo MES, o czym powiadomi wcześniej Użytkownika. W tych okresach Usługodawca będzie dokonywać aktualizacji Systemu Qcadoo MES do nowych wersji.

5. Do czasu braku dostępności Usługi (okresu braku dostępności) nie wlicza się przerw związanych z prowadzeniem prac modernizacyjno-konserwacyjnych oraz prac serwisowych, o których Użytkownik został wcześniej poinformowany przez Usługodawcę.

6. Obowiązki w zakresie utrzymania i aktualizacji Systemu Qcadoo MES, pomocy technicznej, hostingu i backupu danych Użytkownika, spoczywają na Usługodawcy, a wynagrodzenie za ich konkretny zakres objęte jest wynagrodzeniem w ramach Abonamentu.

7. Usługodawca ma prawo w dowolnym czasie zastępować System Qcadoo MES jego nową wersją (upgrade) lub wersją poprawioną (update), pod warunkiem, że nie wpływa to niekorzystnie na zestaw wybranych przez Użytkownika Modułów Oprogramowania.

8. Zasady wykonywania backupu oraz odzyskiwania danych Użytkownika:
a. dane są archiwizowane raz na dobę
b. dane są przechowywane w zewnętrznym centrum danych, w którym utrzymywana jest Usługa
c. w przypadku awarii, dane są przywracane do 8h roboczych, od momentu naprawienia awarii.

§ 6. Abonament

1. Tytułem wynagrodzenia za Usługi świadczone na podstawie niniejszego regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest uiszczać Abonament. Wysokość Abonamentu oraz częstotliwość jego płatności uzależniona jest od wybranego przez Użytkownika Pakietu.

2. Ceny poszczególnych Pakietów określa „Cennik Usług” dostępny w witrynie internetowej Usługodawcy pod adresem: https://qcadoo.com/cennik

3. Abonament za Usługi płatny jest z góry przelewem, na rachunek Usługodawcy, znajdujący się w Banku mBank SA , nr konta: 43 1140 2004 0000 3802 7558 5703. Podstawą płatności jest wystawiona przez Usługodawcę faktura VAT, którą Użytkownik otrzyma drogą mailową.

4. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu kwoty Abonamentu na rachunek bankowy Usługodawcy.

5. W przypadku spadku dostępności Usługi poniżej progu 95%, wynagrodzenie należne Usługodawcy za kolejny okres korzystania z Usługi zostanie obniżone, według następującej zasady: za każdy 1 procent obniżonej dostępności poniżej 95% , miesięczne wynagrodzenie ulega obniżeniu o 1%.

§ 7. Pozostałe

1. Usługodawca ma możliwość zaprzestania świadczenia Usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. korzystania przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem, lub
b. korzystania przez Użytkownika z Usługi do działalności sprzecznej z prawem polskim lub z prawem państwa, w którym działalność ta byłaby prowadzona, lub
c. korzystania przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, lub
d. działania Użytkownika na szkodę Usługodawcy, lub
e. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
Zaprzestanie świadczenia Usługi zostanie poprzedzone informacją przesłaną na adres mailowy Użytkownika z pięciodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu z wyprzedzeniem 6-godzinnym.

2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi, jeśli Użytkownik nie wniósł opłaty za abonament, w terminie określonym w § 6 Regulaminu. Działanie usługi zostanie wznowione w momencie uregulowania przez Użytkownika należności.

3. W przypadku zawieszenia świadczenia Usługi przez Usługodawcę z winy Użytkownika, Abonament nie podlega zwrotowi.

4. Z chwilą zawieszenia Usługi ważność traci login i hasło, a Użytkownik traci dostęp do Usługi.

5. W przypadku zawieszenia świadczenia Usługi, Usługodawca będzie utrzymywać bazę danych Użytkownika przez okres 3 miesięcy kalendarzowych. Po tym okresie dane mogą zostać trwale usunięte i nie będzie możliwości ich odzyskania.

6. Na prośbę Użytkownika, Usługodawca wyeksportuje dane Użytkownika w postaci kopii bazy danych i umieści je na specjalnie chronionym miejscu na serwerze FTP, do którego dostęp zostanie udzielony Użytkownikowi lub w inny uzgodniony z Użytkownikiem sposób.

§ 8. Wsparcie techniczne

1. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi w okresie obowiązywania Usługi dostęp do wsparcia technicznego w wersji podstawowej lub rozszerzonej, w zależności od rodzaju posiadanego przez Użytkownika Abonamentu.
2. Konsultanci wsparcia technicznego dostępni są w dni robocze, w godzinach 9:00 – 16:00.
3. W podstawowej wersji wsparcia technicznego Użytkownik ma prawo zgłaszać usterki i zapytania drogą emailową na adres: pomoc@qcadoo.com
4. W wersji rozszerzonej wsparcia technicznego Użytkownik może również korzystać ze wsparcia za pomocą oprogramowania typu Chat.

§ 9. Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność z jakiegokolwiek tytułu jednak związanego ze świadczeniem Usługi określonej niniejszym regulaminem, ograniczona jest wyłącznie do sumy uiszczonego przez Użytkownika za ostatnie 3 miesiące Abonamentu. Odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie utracone korzyści Użytkownika zostaje wyłączona.

§ 10. Zachowanie tajemnicy i polityka prywatności

1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, to jest w szczególności do: nie rozpowszechniania, nie ujawniania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ponadto, strony zobowiązują się przestrzegać zasad dotyczących zachowania poufności, jakie mogą dotyczyć drugiej strony na mocy przepisów odrębnych lub szczególnych.

2. Usługodawca oraz Użytkownik nie będą rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać informacji dotyczących drugiej strony, zarówno stanowiących jak i nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej strony czy dalej zdefiniowanych Wiadomości Poufnych. Zobowiązanie, o którym mowa w niniejszym punkcie, odnosi się także do wszelkich informacji dotyczących osób trzecich będących kontrahentami stron bez względu na to czy obowiązek ich zachowania wynika z przepisów prawa lub postanowień umów zawieranych przez strony z tymi jej kontrahentami, czy też nie.

3. Strony uzgadniają, że tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są w szczególności wszelkie: (i) transakcje, (ii) informacje dotyczące stron, jego organizacji, działalności handlowej, przedsiębiorstwa, finansów lub odnoszących do oddziałów i podmiotów powiązanych, (iii) prac naukowo – badawczych, projektowych, technologicznych, inwestycji, wynalazków (patentów) i wzorów użytkowych mających związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez strony , (iv) prowadzonych przez strony spraw prawnych i handlowych, danych kontrahentów strony i ich liczby, przygotowań i negocjacji w sprawie zawarcia umów, warunków prawnych, technicznych i ekonomicznych określonych w tych umowach korespondencji handlowej, pism procesowych i administracyjnych, orzeczeń sądowych, administracyjnych i sądowo – administracyjnych, (v) treści (tekstu) jakichkolwiek umów zawieranych przez strony – (łącznie określane dalej jako „Wiadomości Poufne”).

4. Obowiązek zachowania poufności trwa w czasie korzystania przez Klienta z Usługi, jak również po jej wykonaniu i nie jest ograniczony w czasie.

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez którąkolwiek Stron któregokolwiek ze zobowiązań określonych w punkcie ust. 1 – 4 Regulaminu (Zachowanie tajemnicy), Strona ta zapłaci drugiej stronie, za każde zdarzenie stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej, gwarancyjną karę umowną w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych.)

6. W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, Usługodawca dokłada wymaganych prawem starań, w trosce o bezpieczeństwo tych danych. Szczegółowe zasady polityki prywatności Usługodawcy, uwzględniające rozporządzenie RODO, znajdują się w witrynie internetowej Usługodawcy, pod adresem: https://qcadoo.com/polityka-prywatnosci.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi do momentu oznaczonego jako 6 miesięcy od zakończenia korzystania z Usługi. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik musi zostać poinformowany o takiej zmianie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie zaakceptowania przez Użytkownika zmian w Regulaminie, Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi w dniu wejścia w życie nowego Regulaminu i wówczas przysługuje mu zwrot opłaty od dnia rezygnacji do końca opłaconego Abonamentu.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Prawa polskiego z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. W szczególności zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Wszelkie sprawy sporne mogące pojawić się pomiędzy Stronami, rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku pozytywnego rozstrzygnięcia sporu w wyżej wymienionym trybie, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Uzyskaj dostęp do bezpłatnej wersji demo na 30 dni

Z przyjemnością udostępnimy Ci bezpłatną wersję demo qcadoo MES – dzięki niej samodzielnie przetestujesz nasz system. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, to równie chętnie umówimy się z Tobą na prezentację systemu.

Zaufali nam: